Agreement on Kingdom Act St Maarten, Aruba, Curaçao And The Netherlands

Aruba, Curaçao, Sint Maarten and the Netherlands have reached agreement on the submission of the proposal of the Kingdom Act of the Caribbean Agency for Reform and Development, COHO.

The Kingdom Act forms the foundation for a new form of multi-year cooperation between the countries in the Kingdom.

The economies of Aruba, Curaçao and Sint Maarten have been severely affected by the COVID-19 pandemic. The Netherlands offered help in the fight against Covid-19 and also supported with food packages. In addition, EUR 1 billion in emergency aid in the form of liquidity loans was provided to support public finances in the event of a sudden cessation of economic activity. C(A)ft
The four countries have made a number of changes in order to reach a final agreement on the elaboration of the Kingdom Act. These include clearer agreements with the countries about the incorporation of the country packages in the various budgets. It has also been agreed that the objections that exist about the powers of the financial supervisors C(A)ft will be further elaborated in the implementation phase.

Agreements on the possible implications of the elaboration of the cooperation protocol between the C(A)ft and COHO, including the mutual tasks, roles and responsibilities, are also laid down. COHO and the C(A)ft will consult with the governments of the countries about the cooperation protocol before it can be established or amended.

Constitutional legal order

Aruba, Curaçao and Sint Maarten have drawn attention to a number of concerns regarding the enforceability of the law within the constitutional legal order. These points include guaranteeing policy space and autonomy of governments, the convergence between C(A)ft and COHO and the space for investment to be able to implement the reforms and accompanying policies. The Netherlands has promised to discuss this and make agreements.

The bill now goes to the States of the countries and the House of Representatives. Later in the process, the Senate will also consider it.

Overeenstemming over Rijkswet

https://www.sxmgovernment.com

Nieuwsbericht | 08-02-2022 | 09:00

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben overeenstemming bereikt over het indienen van het voorstel van Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). De Rijkswet vormt het fundament voor een nieuwe vorm van meerjarige samenwerking tussen de landen in het Koninkrijk. 

Door de COVID-19 pandemie zijn de economieën van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zwaar geraakt. Nederland bood hulp bij de bestrijding van COVID-19 en ondersteunde ook met voedselpakketten. Daarnaast werd voor een miljard euro aan noodsteun in de vorm van liquiditeitsleningen verstrekt om de openbare financiën te ondersteunen bij het plotseling stilvallen van de economische bedrijvigheid.
Als voorwaarde voor het verlenen van de liquiditeitsleningen is afgesproken dat de landen versneld werken aan hervormingen die hen versterken. De landen houden zich aan die afspraak. Het streven is daarbij dat de economie en samenleving in de toekomst beter een crisis kunnen opvangen zodat de regeringen in staat zijn nieuwe kansen te bieden aan inwoners en bedrijven. Om de landen daarbij te ondersteunen is afgesproken dat er een onafhankelijk Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling wordt opgericht.
Vooruitlopend op de formele oprichting van het COHO is met Aruba, Curaçao en Sint Maarten elk een landspakket afgesproken. De maatregelen uit de landspakketten worden per land verder uitgewerkt in opvolgende uitvoeringsagenda’s. Zo is ieder Caribisch land in staat stappen te zetten op een manier die bij hen past. Het COHO gaat ondersteuning geven en toezicht houden op de uitvoering van in de pakketten omschreven onderwerpen. Deze taken worden nu nog uitgevoerd door de Tijdelijk werkorganisatie (TWO).
De vier landen hebben deze week een definitief akkoord bereikt over uitwerking van de Rijkswet. Wijzigingen ten opzichte van vorige overleggen behelzen duidelijkere afspraken met de landen over de verwerking van de landspakketten in de onderscheiden begrotingen. Ook is afgesproken dat de  bezwaren die er bestaan over de bevoegdheden van de financieel toezichthouders C(A)ft in de implementatiefase verder worden uitgewerkt. 
Ook worden de afspraken over de mogelijke implicaties van de uitwerking van het samenwerkingsprotocol tussen het C(A)ft en het COHO met daarin de onderlinge taken, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. COHO en het C(A)ft zullen met de besturen van de landen over het samenwerkingsprotocol overleggen, voor dit tot stand kan komen of kan worden gewijzigd.
Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben aandacht gevraagd voor een aantal punten van zorg met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de wet binnen de constitutionele rechtsorde. Die punten behelzen het waarborgen van beleidsruimte en autonomie van de regeringen, de samenloop tussen C(A)ft en COHO en de ruimte voor investeringen om de hervormingen en flankerend beleid te kunnen uitvoeren. Nederland heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.
Het wetsvoorstel gaat nu naar de Staten van de landen en de Tweede Kamer. Verderop in het proces buigt ook de Eerste Kamer zich erover.

http://stmaartennews.org
 

http://sxmgovernment.com/2022/02/08/agreement-on-kingdom-act-st-maarten-aruba-curacao-and-the-netherlands/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s