PT2 FULL DOCUMENTS, FULL DUTCH TO ENGLISH TRANSLATION: CORRUPTION IN ST MAARTEN: MAFIA IN THE KINGDOM

Curacao

1. A survey by the Central Bureau for Statistics show that 92% of the population of Curaçao is that
 corruption in politics and values ​​negatively. Both young age think that corruption has in politiek
high and that over the next year will increase slightly to much. 95% of young people voted as pessimistic.
On Bonaire, these results comparable. Regarding the impact on political life on respondents thought
Curacao (92 percent) and Bonaire (83 percent) that they are serious or very serious there. (C99)

2. Rhuggenaath deputy Eugene thinks that various political parties that their sponsor (companies and trade unions)
influence on their political policies and states that the course will prevent companies buying favor of politics.
Staten Adriaens says that 90% of campaign money comes from industry. (C106) (C107)

3. Ex-deputies Ivar Asjes and Gerrit Schotte say they are not corrupt because they use legitimate
rules on apportioning themselves many jobs, they consider themselves most opportunistic. (C156) (C157)

Godett / FOL

4. The deputy’s brother Anthony Godett, Shandel Godett was appointed to the Environment Agency on Curaçao without
application, there are also nine others appointed by politicians. (C143)

5. FOL: Applies pressure on the program TelCuraçao Nelson Pierre of the tube. (C13)

6. Anthony Godett: provokes drunk police officers during a search aimed at finding illegal immigrants. (C2)

7. Louisa Godett Johnny is the son of the Prime Minister. His name appears along with the bank account of his father,
the spouse of the Prime Minister, on a paper which has been found in drug dealers. (C3)

8. Mount Nelson: at the FOL is an interim adviser brought him back in prison.
Later he receives house arrest, but does not check where he is. (C8) (C75)

9. Hedwiges Komproe, ex-postmaster, his wife Lucette Komproe-Kwidama, Rufus oud-statenlid/Minister McWilliam
and Interim Director Roy Post Heerenveen held in the Pinnacle case, where the Public a scam of some
million researching. The daughter of the Prime Minister Nirayca Louisa Godett is suspect in this case. (C9) (C10 (C11) (C12) (C16).

10. Urwin Sille, number 21 on the FOL list through political appointment appointed head of the Environment,
He works mornings only, the previous policy, his department has become. He is 4 levels higher than its predecessor.
Furthermore, Sille in his old job last four years illegally sprayed poison. (Milieudienst!) (C29)

11. Ernesto Godett, brother of the Prime Minister is accused of threat to PAR leader and later Prime Minister
Ys by it like hiring a rent-killer. (C41)

12. FOL leader Anthony Godett is a mega fraud on appeal sentenced to 15 months in jail with five months
probation. FOL adviser Nelson Monte was given four years imprisonment. He also picked up later because he would have done a few
the FOL partijkas. (C42) (C43) (C55)

13. The Court of Audit Netherlands Antilles, the purchase of land by the Fountain of Fundashon Kas Popular
(SPF) not according the rules of good governance and one has not been seen acted. Anthony Godett is CEO of FKP. (L5)

14. Godett also ruled improper in the matter regarding the appointment of Ivar passes in the management of government Selikor nv. (L6)

15. Other people and foundations who have been convicted in this case: lawyer Johnny Shop, businessman Chris Winkel, ex-post
SA director and former finance manager George Poste SA Lichtveld and Edsel Lourens, the acquirer and the organizations Rob Salas
Foundation and Papa Godett Antilles NV (C44) (C45) (C46) (C47) (C48) (C49) (C50)

16. Prime Minister Mirna Louisa-Godett visiting her brother in prison and has had an illegal cell phone off.
Also known in the Campo Allegro case that, against the advice of Governor Richards-Dindial in the refusal of
Colombian prostitutes at Hato Undo made (C52) (C84)

17. Former journalist and assistant deputy Ignacio, Edison Maduro (FOL) is arrested in connection with the Campo Allegro case. (C53)

18. The political party FOL supports its campaign bribes from various contractors. (C59)

19. Milanagela T., former deputy secretary of the late Minister Komproe Godett and as employee of the examination room,
embezzlement and tampering with test cards, arrested by the Land Investigation also for the monitoring. (C96)

20. FOL leader Anthony Godett confirms that within several public limited companies FOL members have been appointed as Commissioner. Thus,
FOL Mirna Godett as commissioner appointed by UTS and fuel distribution company and former minister Richard Curoil
Salas in Curacao Ports Authority, Salas was also appointed to the board of Kas Popular Fundashon. Godett suggests that the
is common for governing parties appoint their own people. (C102)

21. Reginaldo Carolina in the past been convicted for his part in the fraud OCT sugar. He is by the FOL
appointed CEO of the foundation is lifted and privatization requires a salary of 17,000 guilders per month. (C112)

22. Curaçao has to spend 1.1 million for new plates in orange (color of Godett’s FOL).
After a few days proved a waste of money because the plates did not meet the requirements and were not visible. (L12)

Curaçao

1. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 92% van de bevolking van Curaçao vindt dat
 corruptie de politiek en normen en waarden negatief beïnvloedt. Zowel jong als oud denkt dat de corruptie in de politiek
hoog is en dat deze de komende jaren iets tot veel zal toenemen. Van de jongeren is 95% daar pessimistisch over gestemd.
Op Bonaire zijn deze uitkomsten vergelijkbaar. Wat betreft de invloed op het politieke leven denken ondervraagden op
Curaçao (92 procent) en Bonaire (83 procent) dat deze in ernstige tot zeer ernstige mate bestaat. (C99)

2. Gedeputeerde Eugene Rhuggenaath denkt dat er diverse politieke partijen zijn die hun sponsor (bedrijven en vakbonden)
invloed geven op hun politieke beleid en stelt dat het natuurlijk wel voorkomt dat bedrijven een gunst kopen van de politiek.
Statenlid Adriaens zegt dat 90% van het campagnegeld afkomstig is van het bedrijfsleven. (C106)(C107)

3. Ex-gedeputeerden Ivar Asjes en Gerrit Schotte achten zichzelf niet corrupt omdat ze gebruik maken van wettelijke
regels bij het zichzelf toebedelen van vele baantjes, ze achten zichzelf hoogstens opportunistisch. (C156)(C157)

GODETT/FOL

4. De broer van gedeputeerde Anthony Godett, Shandel Godett is aangesteld bij de Milieudienst op Curaçao zonder enige
sollicitatie, ook negen anderen zijn daar door de politiek aangesteld. (C143)

5. FOL: Oefent druk uit op TelCuraçao om het programma van Nelson Pierre van de buis te krijgen. (C13)

6. Anthony Godett: Provoceert in dronken toestand politieagenten tijdens een zoekactie gericht op het vinden van illegalen. (C2)

7. Johnny Louisa Godett is de zoon van de Minister-President. Zijn naam staat samen met het bankrekeningnummer van zijn vader,
de echtgenoot van de Minister-President, op een papiertje wat gevonden is bij drugsdealers. (C3)

8. Nelson Monte: tegen de FOL adviseur wordt een kort geding aangespannen om hem weer in de gevangenis te krijgen. 
Later ontvangt hij huisarrest, maar er wordt niet gecontroleerd waar hij zich bevindt. (C8)(C75)

9. Hedwiges Komproe, ex-Postdirecteur, zijn vrouw Lucette Komproe-Kwidama, oud-statenlid/Minister Rufus McWilliam
en interim-Postdirecteur Roy Heerenveen zijn aangehouden in de Pinnacle-zaak, waarbij het O.M. een oplichting van een
miljoen Euro onderzoekt. Ook de dochter van de Minister-President Nirayca Louisa Godett is verdachte in deze zaak. (C9)(C10(C11)(C12)(C16).

10. Urwin Sillé, nummer 21 op de FOL-lijst is via een politieke benoeming aangesteld als diensthoofd van de Milieudienst,
hij werkt alleen ‘s ochtends, de vorige diensthoofd is zijn beleidsmedewerker geworden. Hij zit 4 schalen hoger dan zijn voorganger.
Verder heeft Sillé in zijn oude baan 4 jaar lang illegaal gif gespoten. (Milieudienst!) (C29)

11. Ernesto Godett, broer van de Minister-President wordt verdacht van bedreiging van de PAR-leider en latere Minister-President
Ys door het in willen inhuren van een huur-moordenaar. (C41)

12. FOL-Leider Anthony Godett wordt in een megafraudezaak in hoger beroep veroordeeld tot 15 maanden celstraf waarvan 5 maanden
voorwaardelijk. FOL-adviseur Nelson Monte kreeg 4 jaar celstraf. Ook wordt hij later opgepakt omdat hij een greep zou hebben gedaan
in de FOL-partijkas. (C42)(C43)(C55)

13. Volgens de Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen is de aankoop van het terrein van Fontein door de Fundashon Kas Popular
(FKP) niet volgens de spelregels van good governance gegaan en heeft men niet zichtbaar gehandeld. Anthony Godett is bestuursvoorzitter van FKP. (L5)

14. Godett heeft ook ondeugdelijk bestuurd in de kwestie m.b.t. de benoeming van Ivar Asjes in de directie van overheids-nv Selikor. (L6)

15. Andere mensen en stichtingen die veroordeeld zijn in deze zaak: advocaat Johnny Winkel, zakenman Chris Winkel, ex-post
N.V. directeur en ex-financieel manager van Post N.V. George Lichtveld en Edsel Lourens, de acquisiteur Rob Salas en de organisaties
Stichting Papa Godett en Antillen N.V. (C44)(C45)(C46)(C47)(C48)(C49)(C50) 

16. Minister-President Mirna Louisa-Godett bezoekt haar broer in de gevangenis en levert daar illegaal een mobiele telefoon af.
Tevens wordt bekend in de Campo Allegro-zaak dat zij, tegen het advies van gezaghebber Richards-Dindial in, de weigering van
Colombiaanse prostituees op Hato ongedaan heeft gemaakt (C52)(C84)

17. Oud-journalist en medewerker van gedeputeerde Ignacio, Edison Maduro (FOL) wordt opgepakt in verband met de Campo Allegro zaak. (C53)

18. De politieke partij FOL financiert haar campagne met omkoopgeld van verschillende aannemers. (C59)

19. Milanagela T.,oud-secretaresse van gedeputeerde Godett en wijlen minister Komproe is als medewerkster van het keuringslokaal,
wegens verduistering en geknoei met keuringskaarten, opgepakt door de Landsrecherche die ook het onderzoek leidt. (C96)

20. FOL-leider Anthony Godett bevestigt dat er binnen diverse overheids-nv’s FOL-leden zijn aangewezen als commissaris. Zo heeft
FOL Mirna Godett bij UTS als commissaris aangesteld en bij brandstofdistributiebedrijf Curoil en oud-minister Richard
Salas bij Curaçao Ports Authority, Salas is ook aangesteld in de directie van Fundashon Kas Popular. Godett stelt dat het
gebruikelijk is dat regeringspartijen hun eigen mensen benoemen.(C102)

21. Reginaldo Carolina is in het verleden veroordeeld voor zijn aandeel in de lgo-suikerfraude. Hij is door de FOL
aangesteld tot bestuursvoorzitter van de privatiseringsstichting die wordt opgeheven en vraagt een salaris van 17000 gulden per maand. (C112)

22. Curaçao heeft 1,1 miljoen moeten uitgeven voor nieuwe kentekenplaten in de kleur oranje (kleur van Godett’s FOL).
Na een paar dagen bleek het weggegooid geld, omdat de kentekenplaten niet aan de eisen voldeden en niet zichtbaar waren. (L12)

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s