FULL DUTCH TO ENGLISH TRANSLATION PT1: BRINKMAN REPORT, PPV: MAFIA BINNEN HET KONINGRIJK? MAFIA IN THE KINGDOM?

 

 

De Antillen…

 

 

Maffia binnen het Koninkrijk?

FULL DOCUMENTS FULL DUTCH TO ENGLISH TRANSLATION

 

The Antilles …

Mafia within the kingdom?
Note Initiative
Applicants: Hero Brinkman, on behalf of
Group PVV

Version 2.1 June 12, 2008

LETTER FROM THE MEMBER BRINKMAN

To the Speaker of the House of Representatives

The Hague, June 12, 2008

Dear President,

I give you the initiative memorandum ‘The Antilles … Mafia within the kingdom? “.

Netherlands is about, in the context of the restructuring and under
the political renewal of an amount 2.2 billion euros in the Antilles about.
A source of concern in this program, however, as the Government calls the “good governance”,
or the corruption.

The extent of corruption in the Antilles is unknown. The government is not aware
the overall level of corruption, cronyism and nepotism. This paper provides a
listing a large number of “possible” practical and effective corruption in the Antilles.

I call on the factions of the House, so the problem of corruption, transparency in all
mapping and my recommendation to take over.

Brinkman

Purpose and intent.

This note aims to, in a concise manner and by no means complete, a global view
to show the extent of corruption on the five Antillean islands and Aruba. The typical image of
This note should provide the impetus for a parliamentary inquiry on the extent of corruption in the Antilles.

 In this note it is important to determine what corruption means. A general
accepted definition of corruption. The criminologist Fine Wood has already
the components of the concept of police corruption listed. In general, according to Fine Wood corruption:

 “Receiving any personal benefit by an official in exchange for a consideration,
supplied on the basis of his official authority. The personal benefit may exist
from among more money, gifts, lucrative contracts, jobs and sexual services. Also
added a category which is equivalent to avoiding disadvantage: the way for personal blackmail. ”

Within the police know the term “naggen. This term stands for deviant behavior and is defined as:
“Everything that is done or omitted in violation of the norms and values.” This definition
naggen the term is broader than the concept of corruption, but has a drawback. If any forms of corruption
already widely accepted, this means that it is the exposing of that generally accepted forms
corruption, deviating from the accepted norm.

Therefore, I employ in this paper by Fine Wood appointed definition of corruption.

This exploration of the extent of corruption in the Antilles is composed as follows:

1) Over the last four years (second-half 2006), we have all the newspaper reports of / and of corruption in
Dutch-Antillean newspapers (especially the Daily Herald newspaper and Antilles) examined and selected.

2) The Freedom Party has opened a website called http://www.korompi.nl through this site many e-mails with tips about corruption received.

3) In addition to e-mails through the above site, lots of emails from the site http://www.pvv.nl and individual letters were received.

This note is a compilation of all the prominent corruption-related incidents. These will be attached.

The information on the site and e-mails received has largely served to confirm the attractive image
of an intensely corrupt society in the Antilles. This image was already from the press came up.
In addition, the fraction of the Freedom Party received many individual reports of corruption. These need further examination,
before they can be made public. It can be stated that the atmospheric description of the listed
corruption cases over the past four years, the incoming e-mails and other messages will be confirmed.
Possible that some news reports on corruption can be included in a parliamentary inquiry initiated.

The various newspaper articles is an atmosphere in which various forms of corruption a role. Such as:

· Nepotism and cronyism. Friends or family free or money, or promises were to provide attractive jobs.
• The simple flat form of bribes
; Simple enrichment
· Trade and fraud in real estate.
· Buying votes.
· Coarse abuse of authority.

From all the newspaper reports, the fraction of the PVV distilled a large number of people around whom there would be corruption,
or other reprehensible conduct. Of this we have assembled a top-5 and is attached.

This memorandum seeks the fraction of the PVV an overall picture of the possible extent of corruption in the Antilles.
This picture is only the tip of the iceberg. It is imperative to clarify this picture, so
to develop sound policies on how corruption can be combated. Thus, the fraction of the
PVV also like to see this note, to launch a parliamentary inquiry into the corruption in the Antilles.

Therefore the following recommendation:

· Start a parliamentary inquiry into the extent of corruption in the Antilles.
 

Order:

– Transparency available in the degree of corruption in the Antilles
– Understand the level of nepotism and cronyism in the Antilles and the resulting disadvantages of these corrupt forms.
– Reports of criminal corruption cases from the parliamentary inquiry into justice without delay.

De Antillen…

Maffia binnen het Koninkrijk?
Initiatiefnota
Indiener: Hero Brinkman, namens   
      Fractie PVV

Versie 2.1  12 juni 2008

BRIEF VAN HET LID BRINKMAN  
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2008
Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota “De Antillen…Maffia binnen het Koninkrijk?”.

Nederland staat op het punt, in het kader van de schuldensanering en in het kader van
het staatkundig vernieuwingsproces een bedrag van 2,2 miljard euro aan de Antillen over te maken.
Een bron van zorg bij dit traject is echter, zoals de regering het noemt, de “good governance”,
oftewel de corruptie.

De mate van de corruptie op de Antillen is echter onbekend. Ook de regering is niet op de hoogte
van de totale omvang van de corruptie, de vriendjespolitiek en het nepotisme. Deze nota bevat een
opsomming van een groot aantal “mogelijke” concrete en daadwerkelijke  corruptiegevallen op de Antillen.

Ik roep de fracties van de Kamer op, teneinde het probleem van de corruptie, in alle transparantie
in kaart te brengen en mijn aanbeveling over te nemen.

Brinkman

Doel en opzet.

Deze nota heeft als doel om, op een beknopte en geenszins volledige wijze, een globaal inzicht
te geven in de mate van corruptie op de vijf Antilliaanse eilanden en Aruba. Het sfeerbeeld uit
deze nota moet een aanzet zijn voor een parlementair onderzoek over de mate van corruptie op de Antillen.

 Voor deze nota is het van belang te bepalen wat onder corruptie wordt verstaan. Een algemeen
aanvaarde definitie van corruptie bestaat niet. De criminoloog Fijnhout heeft reeds eerder
de bestanddelen van het begrip politiecorruptie opgenoemd. In het algemeen is volgens Fijnhout corruptie:

 “Het ontvangen van enig persoonlijk voordeel door een ambtenaar in ruil voor een tegenprestatie,
die wordt geleverd op grond van diens ambtelijke bevoegdheden. Het persoonlijk voordeel kan bestaan
uit onder meer geld, giften, lucratieve opdrachten, baantjes en seksuele dienstverlening. Ook kan
een categorie worden toegevoegd die neerkomt op het vermijden van nadeel: het wijken voor persoonlijke chantage.”

Binnen de politie kent men de term “naggen”. Deze term staat voor norm afwijkend gedrag en wordt gedefinieerd als:
“alles wat wordt gedaan of nagelaten dat in strijd is met de geldende normen en waarden.” Deze definitie voor
de term naggen is ruimer dan het begrip corruptie, maar heeft echter een nadeel. Indien enige vormen van corruptie
reeds algemeen geaccepteerd zijn, betekent dit dat juist het aan de kaak stellen van deze algemeen aanvaarde vormen
van corruptie, afwijkend van de algemeen aanvaarde norm is. 

Derhalve hanteer ik in deze nota de door Fijnhout benoemde definitie van corruptie.

Deze verkenning naar de mate van corruptie op de Antillen is als volgt opgebouwd:

1) Over de laatste 4 jaren (-2e helft 2006) hebben wij alle krantenberichten van/en over corruptie in
de Nederlandstalige Antilliaanse kranten (m.n. de Amigoe en het Antilliaans Dagblad) onderzocht en geselecteerd.

2) De PVV heeft een internetsite geopend genaamd: www.korompi.nl Via deze site zijn vele e-mails met tips over corruptie binnen gekomen.

3) Naast e-mails via bovenstaande site zijn vele e-mails via de site www.pvv.nl en individuele brieven binnengekomen.

Bij deze nota is een compilatie samengesteld van alle in het oog springende corruptie gerelateerde incidenten. Deze zullen worden bijgevoegd.

De informatie die via de site en via e-mails is binnen gekomen heeft grotendeels gediend als bevestiging van het sfeerbeeld
van een intensief gecorrumpeerde maatschappij op de Antillen. Dit beeld was reeds vanuit de pers naar boven was gekomen.
Daarnaast heeft de fractie van de PVV vele individuele meldingen betreffende corruptie ontvangen. Deze behoeven echter nader onderzoek,
voordat zij publiekelijk kunnen worden gemaakt. Wel kan gesteld worden dat het sfeerbeeld uit de opgesomde
corruptiegevallen de afgelopen vier jaren, door de binnengekomen e-mails en andere berichten wordt bevestigd.
Mogelijk dat enkele berichten betreffende corruptiemeldingen kunnen worden meegenomen in een geïnitieerd parlementair onderzoek.

Uit de diverse krantenberichten komt een sfeer waarin verschillende vormen van corruptie een rol te spelen. Zoals:

· Nepotisme en vriendjespolitiek. Vrienden of familie om niet of tegen geld, beloften of waren, aantrekkelijke baantjes te verschaffen.
· De eenvoudige platte vorm van steekpenningen
· Eenvoudige zelfverrijking
· Handel en oplichting in onroerend goed.
· Kopen van stemmen.
· Grof misbruik van gezag.

Uit alle krantenberichten heeft de fractie van de PVV een groot aantal personen gedestilleerd rondom wie sprake zou zijn van corruptie,
of ander laakbaar gedrag. Hiervan hebben wij een top-5 samengesteld en deze is bijgevoegd.

Met deze nota tracht de fractie van de PVV een globaal beeld te krijgen van de mogelijke omvang van de corruptie op de Antillen.
Dit beeld is echter maar het topje van de ijsberg. Het is absoluut noodzakelijk dit beeld te preciseren, teneinde
te komen tot een gedegen beleid over de wijze waarop corruptie bestreden kan worden. Zo zou de fractie van de
PVV deze nota ook graag willen zien, als aanzet tot een parlementair onderzoek over de corruptie op de Antillen.

Derhalve de volgende aanbeveling:
· Start een parlementair onderzoek naar de mate van corruptie op de Antillen.
 

Teneinde:

– transparantie te verkrijgen in de mate van corruptie op de Antillen
– inzicht in de mate van het nepotisme en vriendjespolitiek op de Antillen en de ontstane nadelen van deze corrupte uitingsvormen.
– strafbare meldingen van corruptiezaken vanuit het parlementair onderzoek naar justitie door te zenden.

3 comments

  1. It had been a while since I visited web site with such high potential information. Thansk rather a lot for the useful info. I find your website on google and read a some of your other posts. I just added you to my Google News Reader. Keep up the good work Look transmit to reading more from you in the future.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s